เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การเปิดเผยราคากลาง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธารณะ

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

                                เทศบาลตำบลธาตุทอง  อยู่ห่างจากอำเภอภูเขียวประมาณ  25  กิโลเมตร  สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง  ตั้งอยู่เลขที่  41  หมู่ที่  1  บ้านธาตุ  ตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่ประมาณ  93.65  ตารางกิโลเมตร 

อาณาเขตของเทศบาลตำบลธาตุทอง   

ทิศเหนือ                 ติดกับ                     ตำบลผักปัง  และ ตำบลกวางโจน  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้                      ติดกับ                     ตำบลหนองขาม    อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก         ติดกับ                     ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก           ติดกับ                     อำเภอภูเขียว และตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

เขตปกครองของเทศบาลตำบลธาตุทอง 

                                เทศบาลตำบลธาตุทองมีฐานะเป็นนิติบุคคล  แบ่งเขตการปกครองเป็น  13  หมู่บ้าน  ดังนี้

                                                1.  บ้านธาตุ                                           หมู่ที่  1

                                                2.  บ้านหนองคัน                                   หมู่ที่  2

                                                3.  บ้านหนองกุงใหม่                             หมู่ที่  3

                                                4.  บ้านฝายพญานาค                          หมู่ที่  4

                                                5.  บ้านห้วยหอย                                   หมู่ที่  5

                                                6.  บ้านตาดรินทอง                               หมู่ที่  6

                                                7.  บ้านหนองกุงศรี                               หมู่ที่  7

                                                8.  บ้านหนองบัวคำ                              หมู่ที่  8

                                                9.  บ้านธาตุกลาง                                 หมู่ที่  9

                                                10.  บ้านธาตุทอง                                 หมู่ที่  10

                                                11.  บ้านห้วยหอยน้อย                        หมู่ที่  11

                                                12.  บ้านตาดภูทอง                             หมู่ที่  12

                                                13.  บ้านฝายพญานาคเหนือ                หมู่ที่  13

                                (รายละเอียดตามแผนที่ตำบลแนบท้าย)

                ลักษณะภูมิประเทศ 

                ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลธาตุทอง  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา  ได้แก่  หมู่ที่  6  บ้านตาดรินทอง  และบ้านตาดภูทอง  หมู่ที่  12

                ลักษณะภูมิอากาศ 

                ภูมิอากาศทั่วไปของเทศบาลตำบลธาตุทอง มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็น   3 ฤดู  คือ

                                1.  ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤษภาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมที่พัดจากทะเลจีนใต้  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  37.5  องศาเซลเซียส

                                2.  ฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนเดือนกันยายน  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งตามปกติแล้วฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  และตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  และในบางปีฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

                                3.  ฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคมเดือนมกราคม  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น  เนื่องจากเขตพื้นที่ตำบลธาตุทองมี ภูเขาล้อมรอบ  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเย็นปกคลุมเทือกเขาภูแลนคา  ภูหยวก