เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การเปิดเผยราคากลาง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธารณะ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป 

                ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง  ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  และมีบางส่วนประกอบอาชีพรับราชการ  ค้าขาย  และอาชีพรับจ้างทั่วไป

                1.  โครงการเศรษฐกิจชุมชน  (หมู่บ้านละ  100,000  บาท)    วันที่  30  เมษายน  2556


ด้านเศรษฐกิจ

                การเกษตรกรรม 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  47,879  ไร่  มีพื้นที่ปลูกข้าวและอ้อยประมาณ  41,267  ไร่  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  คือ  ข้าว  อ้อย

            การอุตสาหกรรม 

ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมของเทศบาลตำบลธาตุทองเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีสถานประกอบการ  ดังนี้

                1.  โรงสีข้าว                                                                           จำนวน                    62           แห่ง

                2.  โรงทำขนมจีน                                                                   จำนวน                    3              แห่ง

                การพาณิชย์  มีสถานประกอบการ  ดังนี้

                1.  ร้านค้าขายของชำ                                                            จำนวน                    96           แห่ง

                2.  ร้านขายเครื่องดื่ม                                                            จำนวน                    -               แห่ง

                3.  ร้านวัสดุก่อสร้าง                                                              จำนวน                      2            แห่ง

                4.  ร้านเสริมสวย                                                                   จำนวน                      5            แห่ง

                5.  ร้านอาหารตามสั่ง                                                           จำนวน                      4            แห่ง

                6.  ร้านซ่อม ปะยางรถ                                                      จำนวน                      7            แห่ง

                7.  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                                                            จำนวน                      1            แห่ง

                8.  ร้านถ่ายเอกสาร                                                               จำนวน                      1            แห่ง

                9.  ที่รับซื้อข้าว                                                                       จำนวน                      3            แห่ง

                10.  ที่รับซื้อของเก่า                                                              จำนวน                      1            แห่ง

                11.  ที่รับซื้ออ้อย                                                                    จำนวน                      3            แห่ง

                12.  ห้องเช่าบริการ                                                                 จำนวน                    -               แห่ง

                13.  เสาโทรศัพท์ D –TAC ,Ture move,แอดวานซ์                 จำนวน                      4            แห่ง

                14.  ฟาร์มไก่                                                                          จำนวน                      3            แห่ง

                15.  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                                                          จำนวน                      4            แห่ง

                16.  ปั๊มหลอด                                                                        จำนวน                      9            แห่ง

                17.  โทรศัพท์มือถือ  บ้าน  สาธารณะ                                      จำนวน           13,110            เครื่อง

                18.  ตลาดนัดคลองถม                                                           จำนวน                      1            แห่ง

                19.  ตลาดนัดเคลื่อนที่                                                           จำนวน                      1            แห่ง

                20.  เสาสถานีวิทยุ                                                                  จำนวน                      1            แห่ง

                21.  ป้าย                                                                                จำนวน                    9              แห่ง

                การท่องเที่ยว 

                ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  ได้แก่  เขื่อนตาดใหญ่  อ่างเก็บน้ำโสกอราง  ป่าภูหลง  เป็นต้น

            การปศุสัตว์ 

                ลักษณะของการประกอบการเป็นการเลี้ยงในครัวเรือน  สัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  วัว  สุกร  กระบือ  และสัตว์ปีก