เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การเปิดเผยราคากลาง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธารณะ

สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

                จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง  แยกตามเพศและความหนาแน่น

ข้อมูล    เดือน  กุมภาพันธ์  ..  2556

 

***  เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร  140  คนต่อตารางกิโลเมตร  *** 

 ด้านการศึกษา

                ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทองมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

                1.  โรงเรียนบ้านธาตุ  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

                2.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

                3.  โรงเรียนบ้านหนองคัน

                4.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

                5.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง

                มีโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์  ตั้งอยู่บ้านหนองบัวคำ    หมู่ที่  8  ตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง

โรงเรียนบ้านธาตุ

 

โรงเรียนบ้านหนองคัน

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง