วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำมัน ตามโครงการการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารจำนวน ๓ มื้อ(ข้าวกล่อง) อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖ มื้อ ตามโครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานป้องกัน)
3  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง