วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๖ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ถนนสายบ้านฝายพญานาค ถึง บ่อขยะ ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเดิม บ้ายฝายพญานาค หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านห้วยหอยถึงบ้านหนองกุงเก่า บ้านห้วยหอย หมุ่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ถนน / ซอยภายในหมูบ้าน ถนนสายห้วยยางใต้ บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง