วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดหมีปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(สูบส้วมของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำเดือน เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่เดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายพญานาคเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถขยะสีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง