วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการค่าไฟประดับ ไฟส่องสว่างและไฟแสงสี ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียงตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการฯตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำกระทงใหญ่ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำรถ EMS
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่(เดือนตุลาคม๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายพญานาค(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง