วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
จ้างจัดจ้างเป็นค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ ถึง นาทอง ( ต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ ถึง หนองขาม ( ต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อ สีเขียว หมายเลขทะเบียน ชย ๘๑ ๘๗๙๒ ครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองกุงไทย ถึง บ้านธาตุทอง ( ช่วงโสกป่าติ้ว ถึง หนองงูเหลือม ) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อ นิสสัน-นาวาล่า หมายเลขทะเบียน กฉ-6848 ชย ครุภัณฑ์เลขที่ 001-60-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง