วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารในการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารว่างแลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๖ และ บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการการแสดงรำวงย้อนยุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ กางเต็นท์ ผูกผ้าประดับ ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ห้องน้ำ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนังชนิดแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง