วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ - ๐๐๒ สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลธาตุทอง ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗-๐๐๓ สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลธาตุทอง ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคตามเครื่องมือหรือพื้นผิวเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลธาตุทอง ) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิชณ์ ชำนาญ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นาย ไกรวิทย์ นันทะปัต ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นาย นนทกานต์ สนทอง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS นายปรีชา ปีอาทิตย์ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง