วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อสีชมพู หมายเลขทะเบียน ชย 83 2772 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อสีชมพู หมายเลขทะเบียน ชย 83 ? 2772 ครุภัณฑ์เลขที่ 0002-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจัดจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(สูบส้วมของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำเดือน มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองกุงใหม่(เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ(เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมพลอย(เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งคนงานทั่วไปปฎิบัติงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งคนงานประจำรภขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง