วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันมวยตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่มสำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งคนงานรักษาความสะอาดตลาดถนนและทางเดินเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายบ้านธาตุทอง ถึง หนองช้างเอก (ตีนเขา) ช่วงต่อจากลาดยาง บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง