วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างแลเครื่องดื่ม และอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการค่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ตาข่าย ตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ปูนขาว ธงสี ฯลฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ทำความสะอาดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้ง ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลัสมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง