เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การเปิดเผยราคากลาง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธารณะ

สำนักปลัด
 
     
  นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย
 
  ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     

พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต  
  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 

   
นางสาวสัจจา   บุญคำภา
นายวิทวัส  เพชรล้ำ
 นายธีระธรรม   แก้วเพ็ญศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ นิติกรชำนาญการ

 
พ.อ.อ.ดนุพันธ์  สำราญ  นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 นางเครือวรรณ์   สุวรรณภูมิ  น.ส.ดวงศิริ  ชำนาญวงษ์
นางสาวขนิษฐา ปัดชา
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์ คนงานทั่วไป
     
นายมนูญ   ศรีใส  นายอนุชิต  ทวีชาติ
นายเกษม    เปรมใจ
พนักงานขับรถดับเพลิง  นักการภารโรง  พนักงานขับรถ
     
  นางเพลินพิศ โสภี  
  แม่บ้าน