เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การเปิดเผยราคากลาง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธารณะ

กองคลัง
 
     
  นางสาวนิตยา     ประเสริฐไทย
 
  ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     
  นางเพ็ญประภา   แก้วไทย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
   
นางอมรรัตน์   ชาวเชียงตุง สิบเอกทินกร  เนตรซิว
นางสาวกัณทิมา   สงค์รัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
  นางพิศมัย  กุดนอก  
  นักวิชาการคลัง  
     
นางสาวสุธิสา  ฐานวิสัย   นางสาวสุวัณณี   วิถีเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
   

 นางสาวสุภาพ  สีหาราช
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้