เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การเปิดเผยราคากลาง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธารณะ

กองการศึกษา
 
     
   นายทศพิธ  ต่ออำนาจ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
     
นางพรรณี ทวีชาติ
 นางสาวลำดวน เหล่ากวางโจน  นางหนุงหนิง อินทนัย
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
   
 นางเนาวรัตน์ จันทะคาม นางนภัสวรรณ ชัยวิชา
ครู คศ.1 ครู คศ.1
     
 นางบังอรรัตน์ พรนิมิตวงษ์  นางเนตรนภา โพชะกะ  นางรุ้งลาวัลย์ ศุภพิมล
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
     
 นางนิรพัน คุณประทุม  นายนภาศิลป์ บุสวรรณกร  นางรุ่งนภา บุสาวรรณกร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
     
 นางฐิติมา โคตรภูเขียว  นางสาวประภาภรณ์ เสามาสูงเนิน  นางนันทิรัตน์ สนธิสมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
   
 นางสาวอรุณนี ทวีชัย นางสาวรัชนี มีผักใหม  นางสาวจุฑามาศ สู่โนนทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
     
นางสาวนารีรัตน์ มุนนท์ นางสาวพิชชา นาคอาจ นางสาวณัฐิกา สีหาวัตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ฯ
   
นายรังสิมันต์  ประเสริฐไทย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ