เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.๖๗-๐๒๗ สายทางฝายน้อย ถึง บ้านธษตุ หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๗-๐๒๗ สายทางฝายน้อย

ถึง บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑  บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุทอง

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๙,๙๐๐.-บาท ( หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่น-

เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ  ๕๐๒,๑๐๐.-บาท ( ห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๘.๘๒ 

 

     เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.๖๗-๐๒๗ สายทางฝายน้อย ถึง บ้านธษตุ หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง