เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]20
2 รายงานกิจกรรมหนูน้อยปลูกผัก 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]19
3 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน [ 25 มี.ค. 2567 ]20
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]13
5 คำสั้งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม [ 20 ก.พ. 2567 ]25
6 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]23
7 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องการโอน(ย้าย)ข้าราชการพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2567 ]54
8 ระเบียบวาระการประชุม การวางแผนการดำเนินงานภายในกองการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง ชั้น ๒ วันพุธที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. [ 22 ม.ค. 2567 ]18
9 กิจกรรมการปลุกจิตส านึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของก านัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]15
10 ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy 2567 (ภาษาไทย) [ 8 ม.ค. 2567 ]30
11 ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy 2567 (ภาษาอังกฤษ) [ 8 ม.ค. 2567 ]31
12 (85)การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน [ 5 ม.ค. 2567 ]12
13 การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมฯ [ 3 ม.ค. 2567 ]12
14 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 8 ธ.ค. 2566 ]51
15 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 6 ธ.ค. 2566 ]49
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ที่ 2 ประจำปี 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]6
17 เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและก้าวสู่ปีแห่งการสร้างความโปร่งใสอย่างมีคุณภาพ ในงาน💡KICKOFF ITA 2024💡 [ 1 ธ.ค. 2566 ]43
18 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลดำเนินการตารพรบ ภาษีืที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]53
19 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่4 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]7
20 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่งประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12