เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
 


วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลธาตุทอง เข้าร่วมประชุมรับฟัง แนวทางการดำเนินงาน ถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลธาตุทอง เข้าร่วมประชุมรับฟัง แนวทางการดำเนินงาน ถังขยะเปียกลดโลกร้อน จากคณะกรรมการทวนสอบ ระดับจังหวัด เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในพื้นที่ ทต.ธาตุทอง ต่อไป

2024-04-29
2024-04-27
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-10