เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
กองคลัง
-ว่าง-


ปลัดเทศบาล

     
  นายไพบูลย์ บุญโยธา
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
 
   
  นางเพ็ญประภา   แก้วไทย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
   
 (-ว่าง-)
สิบเอกทินกร  เนตรซิว
นางสาวกัณทิมา   สงค์รัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
  นางพิศมัย  กุดนอก  
  นักวิชาการคลัง  
     
นางสาวสุธิสา  ฐานวิสัย   นางสาวสุวัณณี   วิถีเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
   

 นางสาวสุภาพ  สีหาราช
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้