เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วันที่ 2 มกราคม 2565


           ในวันที่ 2 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีผู้นำหมู่บ้าน , สมาชิก อปพร.หมู่ที่ 3 , 4 และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลธาตุทองปฏิบัติหน้าที่ และได้จัดเตรียมรถกู้ชีพ และรถดับเพลิงเตรียมพร้อมในการบริการประชาชนที่สัญจรถนนสาย 201 ในครั้งนี้ ณ จุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านหนองคัน ตำบลธาตุทอง อำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08