เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]20
2 รายงานประมาณรายรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]18
3 รายละเอียดคำแถลง [ 10 ก.ย. 2563 ]13
4 รายละเอียดปีงบประมาณ2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]16
5 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]9
6 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามด้าน [ 10 ก.ย. 2563 ]12
7 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]11
8 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]13
9 หลักการและเหตุผล [ 10 ก.ย. 2563 ]12
10 การประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]11
11 ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]11
12 เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]14
13 การเสอน่ร่างเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]9
14 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ [ 21 ส.ค. 2563 ]15
15 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโครการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]31
16 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา [ 3 ส.ค. 2563 ]31
17 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 21 ก.ค. 2563 ]23
18 เชิญพนักงานเทศบาลตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]23
19 เชิญชวนบุคคลภานอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางทต.ธาตุทอง ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]19
20 บทคัดย่อ ครูพรรณี - กิตติกรรมประกาศ [ 16 มี.ค. 2563 ]75
 
หน้า 1|2|3