เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลธาตุทองขอประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ [ 5 ส.ค. 2565 ]4
2 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2565 ]14
3 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่ิอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 6 ก.ค. 2565 ]24
4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 25 มี.ค. 2565 ]30
5 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 22 มี.ค. 2565 ]31
6 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 14 มี.ค. 2565 ]30
7 คำสั่งกองทอนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับชุดเครื่องนอนครบชุด และของใช้ส่วนตัวตามโครงการศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ [ 8 มี.ค. 2565 ]26
8 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 2 มี.ค. 2565 ]30
9 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธาตุทอง (แก้ไขฉบับที่ 4) [ 2 มี.ค. 2565 ]24
10 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]30
11 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]27
12 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]26
13 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2565 ]27
14 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]27
15 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]29
16 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]29
17 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]28
18 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การปิดป่าสงวนแห่งชาติ (เทือกเขาภูแลนคา ด้านทิศเหนือ) [ 3 ก.ย. 2564 ]28
19 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยภูมิ กรณีกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยภูมิพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ [ 16 ก.ค. 2564 ]31
20 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 14 ก.ค. 2564 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6