เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การเปิดเผยราคากลาง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธารณะ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยกิจกรรมมีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563
   
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี...
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงก...
  โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
  โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์...
  กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (...
  อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายชุมชนปี ๒๕๖๒
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...
  โครการสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายด้านการข่าวเพื่อคว...
  เทศบาลตำบลธาตุทองจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนั...
  เทศบาลตำบลธาตุทองจัดโครงการบ้านสวยเมืองสุข มีกิจกร...

    
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้