เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
 


วันที่27เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัญแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง ชั้น2


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:30 น สภาเทศบาลตำบลธาตุทอง โดยนายสมควร มาลากอง ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2566 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจำปี 2566 และสมัยสามัญแรก ประจำปี 2567  และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 หมวดครุภัณฑ์ (กองคลัง) มีผู้มาประชุม 12 คน และผู้ร่วมประชุม 15 คน การประชุมสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-04-21
2023-04-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-19