เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8

คณะผู้บริหาร

 
นายยุทธศาสตร์    วัชรธนาคม
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
   
นางศิริพรรณ  บุตะเขียว  นายวิทยา  หล่าเพชร
 รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
   
 นางหนูพาด  แก่นสุข นายน้อย  พลเดช
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง