เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8

สภาเทศบาล

     
   นายน้อย    หารอาวุธ  
   ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  
   
 นายสวัสดิ์   บุตะเขียว    นายสมควร   มาลากอง
 รองประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง
   
 นายสนอง   สนธิสมพันธ์  นายสุวรรณ์  ศรีสุภาพ  นายเอี่ยม  บุตรสาลี
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  1
   
 นายสาโรจน์  หล่าเพชร  นางนวนระออง  แสวงรัตน์  นายสุวิทย์    วานนท์
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  2
     
   นายเอลวิส    รัตนประทุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  2