เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8

สำนักปลัด


พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
     

พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต  
  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
   
-ว่าง-
นายวิทวัส  เพชรล้ำ
 นายธีระธรรม   แก้วเพ็ญศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ นิติกรชำนาญการ

 
พ.อ.อ.ดนุพันธ์  สำราญ  นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 น.ส.ดวงศิริ  ชำนาญวงษ์ นางสาวขนิษฐา ปัดชา นายมนูญ   ศรีใส 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
นายอนุชิต  ทวีชาติ
นายเกษม    เปรมใจ
นางสาวธนัชชา  ไสวดี
นักการภารโรง พนักงานขับรถ พนักงานดับเพลิง
 
   

นางเพลินพิศ โสภี  

แม่บ้าน