เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8

กองช่าง


พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
     
   นายสุพจน์  ศิลาบุญ
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 นายนพดล จานชมภู  นางสาระวงษ์ สีหมอก
นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 นายภัทรพงษ์  ปัญจวรรณ นายชัยรัตน์ โพธิ์พูล นายธนาคาร  ผ่องใส
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
  นางสาวชุติมา  โชคบัณฑิต
 
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ