เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8

กองการศึกษา


พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
     
   นายทศพิธ  ต่ออำนาจ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
     
นางพรรณี ทวีชาติ
 นางสาวลำดวน เหล่ากวางโจน  นางหนุงหนิง อินทนัย
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
   
 นางเนาวรัตน์ จันทะคาม นางนภัสวรรณ ชัยวิชา
ครู คศ.1 ครู คศ.1
     
 นางบังอรรัตน์ พรนิมิตวงษ์  นางเนตรนภา โพชะกะ  นางรุ้งลาวัลย์ ศุภพิมล
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
     
 นางนิรพัน คุณประทุม  นายนภาศิลป์ บุสวรรณกร  นางรุ่งนภา บุสาวรรณกร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
 นางฐิติมา โคตรภูเขียว  นางนันทิรัตน์ สนธิสมพันธ์ นางสาวอรุณนี ทวีชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
   
นางสาวนารีรัตน์ มุนนท์ นางสาวจุฑามาศ สู่โนนทอง นางสาวณัฐิกา สีหาวัตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ฯ


 

นายรังสิมันต์  ประเสริฐไทย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ