เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8

หัวหน้าส่วนราชการ


พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
   
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต นางเพ็ญประภา แก้วไทย นายสุพจน์  ศิลาบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นายทศพิธ  ต่ออำนาจ
พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  นายธินกร เชื้อในเขา  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)