เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางศุภากร  ซุยกระเดื่อง
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
 
นายสุพจน์ ศิลาบุญ นางเพ็ญประภา แก้วไทย นายสุพจน์  ศิลาบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นายโกสินทร์  บุตะเขียว
พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  นายธินกร เชื้อในเขา  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)