เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
  นางศุภากร  ซุยกระเดื่อง
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
     
  นางสาวสุภาภรณ์  บุญมา
 
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
   -ว่าง-
 
   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 
 
   นางสาวรัชนี  มีผักใหม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   
  นางสาวกาญจนา วโลหะ   นายสยาม ยงเพชร  นางสาวดวงกมล ปิยะมิตร
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คนงานทั่วไป