เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8

กองสวัสดิการสังคม


พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชต
 หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
   -ว่าง-
 
   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 
 
   นางสาวรัชนี  มีผักใหม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   
  นางสาวกาญจนา วโลหะ   นายสยาม ยงเพชร  นางสาวดวงกมล ปิยะมิตร
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คนงานทั่วไป