เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 28 มิ.ย. 2562 ]32
2 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]31
3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2545 [ 5 พ.ย. 2561 ]114
4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [ 5 พ.ย. 2561 ]103
5 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 พ.ย. 2561 ]111
6 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 พ.ย. 2561 ]101
7 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2555 [ 5 พ.ย. 2561 ]108
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 5 พ.ย. 2561 ]105
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543 [ 5 พ.ย. 2561 ]126
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 [ 5 พ.ย. 2561 ]107
 
หน้า 1|2