เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 1 มิ.ย. 2565 ]19
2 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2565 ]19
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลธาตุทอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]21
4 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]21
5 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]20
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]20
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]21
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]21
9 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]26
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ขยายถึงปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]20
11 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]21
12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]24
13 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 พ.ย. 2564 ]22
14 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 พ.ย. 2564 ]22
15 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 พ.ย. 2564 ]20
16 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]16
17 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 30 ก.ย. 2564 ]25
18 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]19
19 รายงานสถิติการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]21
20 รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการส่วนข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]11
 
หน้า 1|2