เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์มคำต่างๆ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลธาตุทอง ประกอบด้วย
       - ความเป็นมา 
       - วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ  
       - ขอบเขต 
       - คำจำกัดความ  
       - บทบาทหน้าที่ความผิดชอบ 
       - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
       - ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
       - หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
       - หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร      
       - แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
       - แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
       - หนังสือร้องเรียน
       - หนังสืออุทธรณ์
       - แบบฟอร์มที่ใช้
       - ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์มคำต่างๆ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง