เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.จังหวัด (เรื่อง ครู และโบนัส) 2558 [ 5 พ.ย. 2561 ]185
2 ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ฉ.45พ.ศ.๒๕๕๗ [ 5 พ.ย. 2561 ]185
3 ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงืไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 5 พ.ย. 2561 ]197
4 ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงืไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วนที่2 [ 5 พ.ย. 2561 ]198
5 ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงืไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 5 พ.ย. 2561 ]208
6 ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงืไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 5 พ.ย. 2561 ]192
7 ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงืไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 5 พ.ย. 2561 ]209
8 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 [ 5 พ.ย. 2561 ]187
9 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542 [ 5 พ.ย. 2561 ]172
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2553 [ 5 พ.ย. 2561 ]220
11 หลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม [ 5 พ.ย. 2561 ]178
12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ [ 1 ส.ค. 2561 ]191
13 การสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2559 ]297
14 แผนการจัดการความรู้ ทต.ธาตุทอง 2559 [ 27 ต.ค. 2559 ]340
15 สรุประเบียบการลา ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 27 ต.ค. 2559 ]350
16 หน้าที่พลเมือง [ 27 ต.ค. 2559 ]324
17 ประกาศ ก.ท.จ. ชัยภูมิ ฉ.60-61 [ 1 ก.ค. 2559 ]170