เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]28
22 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]32
23 โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]26
24 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]28
25 รายงานประมาณรายรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]31
26 รายละเอียดคำแถลง [ 10 ก.ย. 2563 ]29
27 รายละเอียดปีงบประมาณ2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]26
28 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]31
29 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามด้าน [ 10 ก.ย. 2563 ]25
30 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]27
31 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]26
32 หลักการและเหตุผล [ 10 ก.ย. 2563 ]30
33 การประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]28
34 ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]27
35 เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]24
36 การเสอน่ร่างเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]34
37 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ [ 21 ส.ค. 2563 ]24
38 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโครการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]25
39 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา [ 3 ส.ค. 2563 ]28
40 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว [ 31 ก.ค. 2563 ]33
 
|1หน้า 2|3|4|5