เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2565 ]45
22 เทศบาลตำบลธาตุทองขอประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ [ 5 ส.ค. 2565 ]45
23 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2565 ]61
24 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่ิอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 6 ก.ค. 2565 ]66
25 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 25 มี.ค. 2565 ]70
26 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 22 มี.ค. 2565 ]87
27 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 14 มี.ค. 2565 ]63
28 คำสั่งกองทอนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับชุดเครื่องนอนครบชุด และของใช้ส่วนตัวตามโครงการศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ [ 8 มี.ค. 2565 ]61
29 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 2 มี.ค. 2565 ]59
30 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธาตุทอง (แก้ไขฉบับที่ 4) [ 2 มี.ค. 2565 ]54
31 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]61
32 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]56
33 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]56
34 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2565 ]61
35 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]52
36 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]79
37 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]77
38 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]80
39 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การปิดป่าสงวนแห่งชาติ (เทือกเขาภูแลนคา ด้านทิศเหนือ) [ 3 ก.ย. 2564 ]78
40 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยภูมิ กรณีกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยภูมิพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ [ 16 ก.ค. 2564 ]79
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7