เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 31 ต.ค. 2562 ]28
62 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 ต.ค. 2562 ]30
63 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2562 ]30
64 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำข้อมูลทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]26
65 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2562 ]25
66 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]25
67 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 1 ต.ค. 2562 ]26
68 แต่ตั่งคณะกรรมการพิจารณาออกตรวจต่อใบประกอบกิจการเลี้ยงสุกร [ 26 มิ.ย. 2562 ]26
69 เครื่องออกกำลังกาย [ 25 มิ.ย. 2562 ]25
70 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 มิ.ย. 2562 ]24
71 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 16 พ.ค. 2562 ]26
72 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 พ.ค. 2562 ]28
73 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]25
74 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 พ.ค. 2562 ]23
75 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 13 พ.ค. 2562 ]24
76 ประกาศสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2562 ]25
77 แต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 24 ม.ค. 2562 ]26
78 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]24
79 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 28 ธ.ค. 2561 ]26
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ธ.ค. 2561 ]26
 
|1|2|3หน้า 4|5