เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำข้อมูลทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]20
82 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2562 ]21
83 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]21
84 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 1 ต.ค. 2562 ]18
85 แต่ตั่งคณะกรรมการพิจารณาออกตรวจต่อใบประกอบกิจการเลี้ยงสุกร [ 26 มิ.ย. 2562 ]19
86 เครื่องออกกำลังกาย [ 25 มิ.ย. 2562 ]19
87 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 มิ.ย. 2562 ]21
88 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 16 พ.ค. 2562 ]21
89 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 พ.ค. 2562 ]22
90 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]16
91 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 พ.ค. 2562 ]18
92 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 13 พ.ค. 2562 ]17
93 ประกาศสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2562 ]18
94 แต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 24 ม.ค. 2562 ]18
95 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]19
96 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 28 ธ.ค. 2561 ]46
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ธ.ค. 2561 ]20
98 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2561 ]21
99 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555 [ 5 พ.ย. 2561 ]19
100 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ย. 2561 ]19
 
|1|2|3|4หน้า 5|6