เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2565 ]2
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่ิอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 6 ก.ค. 2565 ]10
3 การส่งเสริมความรู้ในองค์กร (การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล) [ 29 เม.ย. 2565 ]20
4 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาลการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 26 เม.ย. 2565 ]26
5 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]19
6 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 14 มี.ค. 2565 ]23
7 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 2 มี.ค. 2565 ]22
8 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 22 ก.พ. 2565 ]21
9 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 22 ก.พ. 2565 ]21
10 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]21
11 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 5 พ.ย. 2564 ]22
12 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล [ 3 พ.ย. 2564 ]19
13 หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]22
14 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนการเพิ่มค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]23
15 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]22
16 รายงานผลการดำเนินการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]22
17 เอกสารประกอบการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (2564-2566) [ 29 ต.ค. 2564 ]21
18 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 29 ต.ค. 2564 ]18
19 ข้อบังคับเทศบาลตำบลธาตุทอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2564 ]22
20 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]22
 
หน้า 1|2